Loading...
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 2017-08-24T09:24:26+00:00

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Raimke: gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd in Breda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20168378;

Opdrachtgever: degene die met Raimke een overeenkomst aangaat of bij Raimke een offerte opvraagt dan wel aan wie Raimke een aanbieding doet;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Raimke en Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Raimke, waar voor de uitvoering gebruik gemaakt wordt van derden, tenzij door Raimke of de betreffende derde anders wordt aangegeven.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of (terecht) vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Raimke en Opdrachtgever zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, uitgaande van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).

5. Indien Raimke niet steeds stipte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat deze hun geldigheid verliezen. Tevens betekent dit niet dat Raimke in enigerlei mate het recht zou verliezen om alsnog stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Offertes

1. De door Raimke gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Indien geen termijn voor aanvaarding is genoemd, zijn zij 30 dagen geldig.

2. Raimke is gerechtigd een uitgebrachte aanbieding of offerte in te trekken, voor zover deze nog niet door Opdrachtgever schriftelijk of per e-mail is aanvaard.

3. Raimke kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden als Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

4. De in de offerte genoemde prijzen en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de daarin genoemde diensten. Prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven

Wanneer buiten hetgeen in de offerte is omschreven nog andere zaken/diensten worden geleverd, dan worden deze afzonderlijk in rekening gebracht. Ook kan dit leiden tot hogere aanvullende kosten, zoals – maar niet uitsluitend – reiskosten, portokosten, etc.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Raimke niet tot het naleven van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Een aanbieding of offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtgever zorgt er voor dat de door Raimke verzochte en benodigde informatie en stukken tijdig wordt verstrekt en dat deze volledig, rechtmatig en correct is.

2. Voorwerpen, materialen en/of gegevens, die Opdrachtgever heeft verstrekt aan Raimke, houdt Raimke voor rekening en risico van Opdrachtgever.

3. Het is Raimke te allen tijde toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen en bij de opdracht te betrekken. Het is Raimke tevens toegestaan om zich door derden te laten vervangen.

4. Wanneer voor een (deel) levering een termijn is overeengekomen, dan is dit altijd een indicatieve en nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn stelt Opdrachtgever Raimke eerst schriftelijk in gebreke. Raimke is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een leveringstermijn.

5. Raimke voert de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit.

6. Raimke is gehouden tot strikte geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Raimke ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

Indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zowel qua prijsstelling als qua inhoud, overleggen partijen zo spoedig mogelijk over aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 6 Intellectueel eigendomsrecht en licentie

1. Op alle werken van Raimke is het intellectueel eigendomsrecht van toepassing.

2. Raimke verleent Opdrachtgever een onbeperkte licentie voor het gebruik van het door Raimke geleverde, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang Opdrachtgever heeft voldaan aan de financiële verplichtingen die verband houden met de werken. Zolang Opdrachtgever niet volledig aan diens verplichtingen heeft voldaan, rusten alle rechten en licenties bij Raimke.

3. De in dit artikel bedoelde licentie geldt uitsluitend voor gebruik van de werken door Opdrachtgever. Doorlevering of ter beschikking stelling van de werken door Opdrachtgever aan derden is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het door Raimke geleverde zonder toestemming van Raimke voor andere doeleinden te gebruiken dan hetgeen tussen Opdrachtgever en Raimke is overeengekomen.

4. Indien Opdrachtgever op enig moment aanpassingen wenst aan te brengen in het door Raimke geleverde werk, dient Opdrachtgever te overleggen met en toestemming te vragen aan Raimke.

Artikel 7 Workshops

1. Bij aanmelding voor een workshop, is de aanmelding pas definitief na bevestiging door Raimke.

2. Bij annulering van of afmelding voor een workshop door Opdrachtgever tot en met 7 dagen voor aanvang van de workshop, is Opdrachtgever verplicht 50% van het totale factuurbedrag (of offertebedrag indien Raimke nog niet heeft gefactureerd) te betalen.

3. Bij annulering of afmelding door Opdrachtgever korter dan 7 dagen voor aanvang van de workshop is Opdrachtgever het volledige factuurbedrag verschuldigd. Dit geldt tevens in geval de aanmelding door Opdrachtgever binnen een periode van 7 dagen voor aanvang heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Betaling

1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

2. Raimke is steeds gerechtigd om voorschotten of tussentijdse deelbetalingen te verlangen. Raimke is gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen of op te schorten tot het moment dat het voorschot de deelbetaling op haar rekening is ontvangen.

3. Onverminderd het voorgaande en ongeacht hetgeen ten aanzien van voorschotten of deelbetalingen is overeengekomen, is Raimke te allen tijde gerechtigd tussentijdse betaling of voorschotten te verlangen, voor zover het door Raimke te maken te betalen kosten betreft voor (het gebruik van) diensten, werken en/of rechten/royalties, etc. van derden.

4. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van diens verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van Opdrachtgever. Tevens is Raimke gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het moment dat Opdrachtgever in gebreke is. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40.

Indien Raimke hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten rente verschuldigd.

5. Door Opdrachtgever gedane betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Reclamatie

1. Klachten over de factuur (respectievelijk eventuele diensten en/of werken) van Raimke dienen binnen acht dagen na de factuurdatum (respectievelijk opleverdatum van de werken) schriftelijk door Raimke ontvangen te zijn, waarbij gemotiveerd wordt aangegeven wat de klacht is. Raimke zal klachten binnen een redelijke termijn, ten hoogste vier weken, behandelen en beantwoorden.

2. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur schorten de betalingsverplichting en –termijn niet op. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening, korting of opschorting van het door Opdrachtgever aan Raimke verschuldigde.

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging

1. Raimke is onder meer bevoegd (maar niet uitsluitend) de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Raimke een gegrond vermoeden heeft dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;

– Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst door Raimke verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van diens verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Raimke kan worden gevergd de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities na te komen.

2. Voorts is Raimke bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die met zich mee brengen dat nakoming van de overeenkomst in alle redelijkheid en billijkheid onmogelijk is of wordt.

3. Opschorting of ontbinding ontslaat Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichtingen voor door Raimke reeds verrichte (en/of voorbereidende) werkzaamheden en gemaakte kosten. In geval van ontbinding zijn deze onmiddellijk opeisbaar. Raimke is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting of beëindiging.

4. In geval Opdrachtgever te maken krijgt met liquidatie, surséance van betaling, faillissement, beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, schuldsanering of andere omstandigheden waardoor Opdrachtgever niet vrijelijk over diens vermogen kan beschikken, is het Raimke toegestaan om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Raimke is in dat geval niet verplicht tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Raimke op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk en volledig opeisbaar.

5. Indien Opdrachtgever een geplaatste opdracht/order geheel of gedeeltelijk annuleert of beëindigt, dan is Opdrachtgever desalniettemin verplicht de reeds verrichte werkzaamheden en de reeds gereserveerde arbeidstijd, alsook de reeds gemaakte kosten aan Raimke te betalen.

6. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, worden – indien zich één of meer van de in voorgaande leden bedoelde gevallen zich voordoet – de door Opdrachtgever aan Raimke betaalde aanbetalingen/voorschotten niet geretourneerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Werken van Raimke worden door Opdrachtgever goedgekeurd alvorens deze in gebruik worden genomen. Indien een uitdrukkelijke goedkeuring ontbreekt, wordt de ingebruikname van werken door Opdrachtgever aangemerkt als (stilzwijgende) goedkeuring van het werk. Raimke is na ingebruikname (en dus goedkeuring) niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van werken door Opdrachtgever.

2. Raimke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Raimke is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onrechtmatige en/of onvolledige gegevens of te laat verstrekte informatie. Opdrachtgever vrijwaart Raimke voor alle eventuele aanspraken van derden op dit punt.

3. De totale aansprakelijkheid van Raimke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van louter de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een drie maanden, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. btw) bedongen voor de laatste drie maanden.

4. Onder directe schade wordt verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Raimke toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

5. De aansprakelijkheid van Raimke voor indirecte schade waaronder – maar niet uitsluitend – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van derden en alle andere vormen van indirecte schade is uitgesloten.

6. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheden komen te vervallen indien en voor zover een schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Raimke.

7. Aansprakelijkheid van Raimke wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts nadat Opdrachtgever Raimke onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij vervolgens eerst een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en Raimke ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Raimke in staat is adequaat te reageren.

8. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Raimke vervalt door het enkele verloop van 4 (vier) weken na het onstaan van de schade.

9. Onverminderd het voorgaande is Raimke niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij Opdrachtgever waarop Raimke geen invloed kan uitoefenen. Opdrachtgever vrijwaart Raimke voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, die aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 12 Overmacht

1. Raimke is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, kortom: in geval van overmacht.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Raimke geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Raimke niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Raimke heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Raimke haar verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Indien Raimke in geval van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen is nagekomen (of zal nakomen) en aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Raimke gerechtigd om dit nagekomen of na te komen gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en deponering

1. Op elke overeenkomst tussen Raimke en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Raimke is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. In dat laatste geval gelden de daarvoor toepasselijke competentieregels. Niettemin heeft Raimke steeds het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20168378.

“Veiligheid eerst” is de basis voor de activiteiten van Total N.V. Onze klanten communiceren over het belang van veiligheid op onze benzinestations bijvoorbeeld. We kozen RAIMKE om animatiefilms te maken voor onze narrowcasting schermen op de benzinestations. Raimke heeft zich bewezen als een “animatie filmmaker” met een creatief nieuw concept. Dankzij haar persoonlijke vaardigheden is het resultaat uitstekend en ontmoet/overtreft het onze eisen.
Jan-Willem de Boer, Total Netherlands N.V.
Raimke heeft een animatieworkshop verzorgt voor de trainers/adviseurs/ontwerpers van Firma De Groot. Raimke weet mensen mee te nemen in haar wondere wereld van de animatiefilm. Haar enthousiasme en sprekende liefde voor deze kunstvorm van communiceren en informeren werkt aanstekelijk.
Tom Scholte, Firma De Groot